fbpx

Δέκα άρθρα του υπουργείου Παιδείας εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή. Το υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει τις διατάξεις επείγουσες. 

Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 85: Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών

Η ρύθμιση προβλέπει την τμηματική και αναδρομική εξόφληση των προμηθευτών ειδών ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού, για το μέρος των ειδών για το οποίο βεβαιώνεται η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία εξόφλησης.

Άρθρο 86: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19

Παρατείνεται η ισχύς ρυθμίσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 στον χώρο της εκπαίδευσης, έως την 31 Ιουλίου 2021. Ειδικότερα, παρατείνεται η ισχύς ρυθμίσεων που αφορούν σε ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αποδοχής δωρεών από τρίτους, καθώς και ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Άρθρο 87: Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 162 ν. 4763/2020

Παρατείνεται έως την 31 Ιουλίου 2021 η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) για τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19.

Άρθρο 88: Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού, με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, της προηγούμενης υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης.

Άρθρο 89: Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3966/2011

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ως Προέδρων ή Αντιπρόεδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), με την αυτοδίκαιη ένταξή τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο ΑΕΙ που υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή υπουργική απόφαση, των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του ΙΤΥΕ για την πλήρη απασχόλησή τους στο Ινστιτούτο. 

Άρθρο 90: Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Καθορίζεται το πλαίσιο και η διαδικασία για την αδειοδότηση ή την τροποποίηση αδειών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα πριν από την 20η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, η ρύθμιση έχει μεταβατικό χαρακτήρα και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του νέου νόμου.

Άρθρο 91: Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4653/2020

Η ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, στο πλαίσιο της «χρηματοδότησης 80-20» των ιδρυμάτων. Τονίζεται ο ενδεικτικός χαρακτήρας των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που απαριθμούνται στην υποπαρ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020, με βάση τους οποίους κατανέμεται το 20% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών, καθώς και -στην περίπτωση αυτή- επιλογής ορισμένων εκ των προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών από κάθε ΑΕΙ.

Άρθρο 92:  Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) της ΕΘΑΑΕ

Ρυθμίζονται οι ημερήσιες αποζημίωσεις και οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), οι οποίες καλύπτονται από την ΕΘΑΑΕ και καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Άρθρο 93: Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας

Ρυθμίζεται το ζήτημα ικανοποίησης αιτημάτων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 και συναινούν να μεταταχθούν σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, οι κατηγορίες και τα τυπικά προσόντα διορισμού και κατάταξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία ρυθμίζονται από το ν. 1566/1985, διαφοροποιούνται κατά ουσιώδη τρόπο σε σχέση με όσα ισχύουν για τους λοιπούς πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερμηνευτικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του ν. 4440/2016, σύμφωνα με τον οποίο η μετάταξη επιτρέπεται σε θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, στους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε διαφορετική αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων από τις υπηρεσίες του υπουργείου. 

Άρθρο 94: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων

Η ρύθμιση επιτρέπει την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΕΒΠ με προσωρινούς αναπληρωτές βοηθούς βρεφοκόμους – παιδοκόμους, στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται υποψήφια για την κάλυψή τους μέλη ΕΒΠ.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ, είναι δυνατόν να καλύπτονται κατά τη διαδικασία των ειδικών προκηρύξεων προς κάλυψη κενών θέσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, εάν δεν μπορούν να καλυφθούν από μέλη ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ.