fbpx

Η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», το οποίο αποτυπώνει τη διανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση ύψους 2,274 δις €. Για την έρευνα και την καινοτομία προορίζονται 443 εκατ. €. Αντίστοιχα, δράσεις που σχετίζονται με την παιδική προστασία θα λάβουν 302 εκατ. .

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με 18,2 δις € επιδοτήσεων και 12,7 δις € δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα συμπληρωθεί από ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να κινητοποιήσει συνολικά 57,4 δις €. Στο σχέδιο που παρουσιάστηκε η εκπαίδευση αναμένεται να λάβει από το σύνολο των επενδυτικών πόρων το 3,98%, η έρευνα και η καινοτομία το 0,77%, ενώ δράσεις που σχετίζονται με την παιδική προστασία, το 0,55%.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. Νέα στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση & το Εθνικό Σύστημα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων – 1,04 δις €

Μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζόμενων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες. 

Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου.

2. Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων – 471 εκατ. €

Η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματά του περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η βελτίωση της διεθνούς κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων. 

Τα επί μέρους προγράμματα προϋποθέτουν επίσης, ως επί το πλείστον, πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν σε ομάδες ερευνητικής αριστείας (Clusters of Research Excellence), επισκέπτες Καθηγητές που αναπτύσσουν νέα συγχρηματοδοτούμενα με τον ιδιωτικό τομέα ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα διδακτορικά συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με άλλα Ιδρύματα στο εξωτερικό, πιστοποιητικό Εκπαιδευτή για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων ώστε να αποκτούν (όπου είναι αναγκαίο) εκτός από την επιστημονική γνώση του τομέα στον οποίο θα διδάξουν και επιστημονική γνώση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Μεταρρύθμιση & ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ – 143 εκατ. €

Ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών) για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας, απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης.

4. Εκσυγχρονισμός συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του ΟΑΕΔ & του ΛΑΕΚ – 131 εκατ. €

Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους/ παρόχους κατάρτισης, ιδίως Πανεπιστήμια.

Επίσης προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης.

5. Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – 69 εκατ. €

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020. 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ), ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning και αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης) και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας.

6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης – 364 εκατ. €

Η επένδυση εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχόμενου, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχος αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια, voucher για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές, Robotics, STEM εργαλεία και εξοπλισμός για το σύνολο των σχολικών μονάδων, ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες μάθησης, επανακατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και εργαλεία που ενσωματώνονται
στην εκπαίδευση, ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία (e-school), επαγγελματικός προσανατολισμός με ψηφιακά εργαλεία (περιλαμβάνονται και εργαλεία
τεχνητής νοημοσύνης), ψηφιακά εργαλεία για τα Πανεπιστήμια 

7. Αναβάθμιση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ. – 92 εκατ. €

Εκσυγχρονίζονται και ανανεώνονται οι υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα με την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού για τον σύνολο των Εργαστηριακών Κέντρων των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμήματα Μετα-δευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, που διευκολύνει τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και την αύξηση των εισοδημάτων.

 ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1. Αναβάθμιση υποδομών Ερευνητικών Κέντρων Εποπτείας ΓΓΕΚ – 207 εκατ. €

Επένδυση στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ και θα ενισχύσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα σε σημαντικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2. Ενίσχυση βασικής & εφαρμοσμένης έρευνας – 140 εκατ. €

Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Περιλαμβάνει: χρηματοδότηση της βασικής έρευνας με οριζόντια υποστήριξη για όλες τις επιστήμες, βιοϊατρική έρευνα σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα, εφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας, εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ίδρυση Ινστιτούτου Ε&Α για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης αλγορίθμων, μεταφραστική έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών (σε συνεργασία με το MIT).

3. TH2ORAX – Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (άμυνα, ασφάλεια, πολιτική προστασία) – 50 εκατ. €

Αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) για τη χώρα, βασισμένο σε τεχνολογίες AI & Machine-to-Machine Learning το οποίο «συνθέτει» διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών υποδομών με άμεση επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και πολιτικής προστασίας.

4. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ – 25 εκατ. €

Η επένδυση χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων Ε&Α μεταξύ επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Οι επιλέξιμοι τομείς χρηματοδότησης της RIS3 είναι οι ακόλουθοι: ΤΠΕ, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, Ενέργεια, Προηγμένα Υλικά, Αγροδιατροφικός Τομέας, Υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα, Μεταφορές και Εφοδιαστική, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

5. Χρηματοδότηση της Καινοτομίας – HORIZON 2020 – 18 εκατ. €

Χρηματοδότηση έργων του HORIZON 2020 με τη “Σφραγίδα Αριστείας” με στόχο να ενισχυθούν κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες για την παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

6. Εξωστρέφεια Έρευνας & Καινοτομίας – 3 εκατ. €

Ανάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Ενίσχυση Παιδικής Προστασίας – 184 εκατ. €

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παιδική προστασία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεταρρύθμιση των προγραμμάτων των βρεφονηπιακών σταθμών για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επιδότηση δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ή θέσεων σε σταθμούς για πολύ μικρά παιδιά (από 2 μήνες ως 2,5 έτη), ένταξη της τεχνολογίας σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ενίσχυση των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης παιδιών με σοβαρές αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας με αξιοποίηση μεταξύ άλλων και της επαγγελματικής αναδοχής.

2. Υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία – 104 εκατ. €

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα και παιδιά με αναπηρία διαφόρων κατηγοριών (κινητικά προβλήματα, αισθητήρια προβλήματα, αυτισμός). Περιλαμβάνει υποέργα όπως προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα, προσωπική βοήθεια για άτομα με αναπηρίες, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης & πρόωρη παιδική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD).

3. Μονάδες παιδικής μέριμνας σε χώρους εργασίας – 14 εκατ. €

Δημιουργία συστήματος ενίσχυσης χώρους μέριμνας παιδιών που θα εγκατασταθούν σε χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, κυρίως μητέρες, να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να επιστρέψουν ομαλά και γρήγορα στις εργασίες τους. Το έργο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των μητέρων μικρών παιδιών στην ανεύρεση εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους όταν είναι ταυτόχρονα εργαζόμενες.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Αναβάθμιση Καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 14 εκατ. €

Επένδυση στην αναβάθμιση των υποδομών, φυσικών και ψηφιακών και των προγραμμάτων σπουδών των ανώτερων κρατικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τις τέχνες και τη δημιουργική βιομηχανία που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει όλα τα νομικά, ακαδημαϊκά, θεσμικά και άλλου είδους εμπόδια που αντιμετωπίζει η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Η επένδυση στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη ιδιωτικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.