fbpx

Χ. Λόντος: Για την επιλογή εκπαιδευτικών στα Πρότυπα & Πειραματικά

Facebook
Twitter
Email

Άρθρο του Χαράλαμπου Λόντου, μαθηματικού και πρώην περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής, για την επιλογή εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα (ΠΣ) και στα Πειραματικά (ΠΕΙΣ) Σχολεία 

______________________

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι σκέψεις είναι σε εξέλιξη η μοριοδότηση, από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠΕΣ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, των κριτηρίων επιλογής διδακτικού προσωπικού για τοποθέτησή τους με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Η διαδικασία ξεκίνησε όταν την 1η Ιουλίου 2020 δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (ΠΣ) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», η οποία την επόμενη μέρα ανακοινοποιήθηκε στο ορθό ως προς τον συνημμένο πίνακα των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Με την παραπάνω προκήρυξη:

«Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των ΠΣ και ΠΕΙΣ […] να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 1/07/2020 έως την Πέμπτη 9/7/2020, έως τις 15:00. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης».

Σύμφωνα λοιπόν με την προκήρυξη:

1. Τα ΕΠ.Ε.Σ. προκειμένου να καταρτίσουν τους πίνακες δεκτών/μη-δεκτών και τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, συνεδριάζουν με μειωμένη, τριμελή αντί της τετραμελούς, σύνθεση, μια και σύμφωνα με την προκήρυξη: 

«η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα ΠΣ και τα ΠΕΙΣ, ανατίθεται στα ΕΠΕΣ των ΠΣ ή ΠΕΙΣ της πρώτης επιλογής των υποψηφίων», ενώ, «[…] για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, το οικείο ΕΠΕΣ συνεδριάζει με τη συμμετοχή των ακόλουθων μελών: (α) του Προέδρου του ΕΠΕΣ, (β) του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και (γ) του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του ΠΣ ή ΠΕΙΣ».

Το ΕΠΕΣ, δηλαδή,  του ΠΣ ή ΠΕΙΣ που δηλώνεται ως πρώτη επιλογή -μιας και κάθε υποψήφιος/α έχει δυνατότητα να δηλώσει μέχρι πέντε επιλογές- εξετάζει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και μοριοδοτεί το αντίστοιχο πεδίο σύμφωνα με την προκήρυξη και τις οδηγίες του ΙΕΠ και στο βαθμό που αυτές είναι σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια υποκειμενικής ερμηνείας της ορθότητας ή/και εγκυρότητας των δικαιολογητικών, ώστε να διαμορφώσει τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης.  

2. Σε επόμενη φάση μετά τη δημόσια ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων, το οικείο ΕΠΕΣ θα εξετάσει τις ενστάσεις και θα διαμορφώσει τους αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

3. Η συνέχεια, ωστόσο, έχει ενδιαφέρον μια και ο πέμπτος άξονας-κατηγορία της αξιολόγησης που είναι: η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου και αποτιμάται με ανώτατο όριο τις 20 μονάδες, γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων -από άλλο δηλαδή όργανο- με εικοσάλεπτη «δομημένη» συνέντευξη.

Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδριάζει και αυτή με μειωμένη σύνθεση, αφού στη συγκρότησή της δε συμμετέχει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Η ΠΕΠΠΣ επομένως, θα αξιολογήσει εκπαιδευτικούς που μοριοδοτήθηκαν από διαφορετικά, μέχρι και έξι τον αριθμό, ΕΠΕΣ προκειμένου να συγκροτήσουν τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης ενιαίους κατά ΠΔΕ, αφού οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι πέντε ΠΣ ή/και ΠΕΙΣ της ίδιας ΠΔΕ.

Στις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σύνθετα εξαιτίας του ότι σε αυτές τις Περιφέρειες λειτουργούν περισσότερες της μίας ΠΕΠΠΣ ενώ συγκροτούνται ενιαίοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και σε τρίτο επίπεδο από την ΕΕΠΠΣ.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων που το σύνολο των μορίων αξιολόγησης τους θα έχει διαμορφωθεί από δεκαοκτώ διαφορετικά ΕΠΕΣ και τρεις διαφορετικές ΠΕΠΠΣ δηλαδή χωρίς εγγυήσεις ενιαίας κρίσης και κόντρα στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Συνοπτικά:

Η σύνθεση τόσο των ΕΠΕΣ με τη μη συμμετοχή του εκπαιδευτικού-εκπροσώπου, όσο και των ΠΕΠΠΣ με τη μη συμμετοχή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι μειωμένη για ανεξήγητους λόγους που εύλογα προκαλούνται υποψίες.

Η μοριοδότηση και διαμόρφωση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης από τα οικεία ΕΠΕΣ, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων επί αυτών, που διαμορφώνει τα 80/100 της τελικής μοριοδότησης, δεν αποτελεί εγγύηση για το ενιαίο της κρίσης μιας και συγκροτούνται τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ενιαίοι κατά Περιφερειακή Διεύθυνση.

Το ερωτηματικό για την (μη) ύπαρξη εγγυήσεων για ενιαία κρίση είναι εντονότερο για τις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όπου λειτουργούν περισσότερες της μιας ΠΕΠΠΣ ανά βαθμίδα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ενιαίας κρίσης ούτε για την αποτίμηση με συνέντευξη της «γενικής συγκρότησης και προσωπικότητα του υποψηφίου».

Η συγκρότηση των ΠΕΠΠΣ από τη ΔΕΠΠΣ  έγινε αδιαφανώς, χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δύο μέλη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντή/Εκπαιδευτικού, παρά μόνο για τον πρόεδρο.

Ερωτήματα προκαλεί η μη αξιοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας και ψηφιακών πόρων που διαθέτει το υπουργείο Παιδείας (ΟΠΣΥΔ., ΠΣΔ)  με τα οποία γίνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές, υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για προσλήψεις, αποσπάσεις κλπ, και επιλέγεται η αξιοποίηση ψηφιακών πόρων και μέσων που έχει αναπτύξει και ελέγχει με ίδια μέσα το ΙΕΠ.

Ακόμα, στην Προκήρυξη δεν καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες που έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, πρώτη ανάθεση τα αντίστοιχα μαθήματα, ενέργεια που αποτελεί δυσμενή διάκριση – μεταχείριση σε βάρος των εκπαιδευτικών των αποκλειόμενων κλάδων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >