fbpx

Χ. Λόντος: Προβληματική η επιλογή εκπαιδευτικών στα πρότυπα & πειραματικά

Facebook
Twitter
Email

Ο Χαράλαμπος Λόντος, μαθηματικός και πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αττικής, για τη συγκρότηση των ΠΕΠΠΣ για την επιλογή εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

______________________

Αυτές τις μέρες ο κόσμος της εκπαίδευσης είχε στραμμένη την προσοχή του στη Βουλή όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την απορρύθμιση της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση της ασυδοσίας των σχολαρχών και της δημιουργίας πολυκαταστημάτων πώλησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων καθώς και της παύσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης και διορισμού νέων.

Την ίδια περίοδο όμως επιχειρείται η ενδυνάμωση και στελέχωση του δεύτερου πόλου του δίπολου «εμπορευματοποίηση-αριστεία» που νομοθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα, με την επιλογή του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού από επιτροπές αμφιβόλου νομιμότητας, όπως θα επιχειρήσω να καταδείξω στη συνέχεια.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ολοκληρώθηκε, μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠΕΣ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η ανάρτηση των αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκίνησαν ενώπιον των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΠΠΣ) οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που έγιναν δεκτοί κατά την προηγηθείσα διαδικασία. 

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών.

Όπως σε προηγούμενο σημείωμα έχουμε αναφέρει:

«Η μοριοδότηση και διαμόρφωση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης, για τα 80/100 της τελικής μοριοδότησης, από τα κατά σχολική μονάδα ΕΠΕΣ, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων επί αυτών, δεν αποτελεί εγγύηση για το ενιαίο της κρίσης μιας και συγκροτούνται τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ενιαίοι κατά Περιφερειακή Διεύθυνση.

Το ερωτηματικό για την (μη) ύπαρξη εγγυήσεων για ενιαία κρίση είναι εντονότερο για τις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όπου λειτουργούν περισσότερες της μιας ΠΕΠΠΣ ανά βαθμίδα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ενιαίας κρίσης ούτε για την αποτίμηση με συνέντευξη της «γενικής συγκρότησης και προσωπικότητα του υποψηφίου».

Συγκεκριμένα ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της ΠΔΕ Αττικής θα διαμορφωθεί από 18 διαφορετικά ΕΠΕΣ και 7 διαφορετικές ΠΕΠΠΣ.

Με την με αρ. πρωτ. 88/ΕΕΠΠΣ/22.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΣΤ46ΜΤΛΗ-ΖΨ9) απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ), που τροποποίησε προηγούμενη της 1ηςΙουλίου, συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα 20, αυξημένες κατά 6, ΠΕΠΠΣ για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψήφιων. Η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης των ΠΕΠΠΣ είναι αμφιβόλου νομιμότητας για λόγους που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.

Η συγκρότηση των ΠΕΠΠΣ και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του νόμου 4692/2020 και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 62. Για όσα δε ρυθμίζονται από τη μεταβατική διάταξη όπως ρητά προβλέπεται «για τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των ΠΕΠΠΣ της παρούσας εφαρμόζεται το άρθρο 15»

Διατρέχοντας την απόφαση συγκρότησης των 20 ΠΕΠΠΣ γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι στις 12 από αυτές, στις 5 στους τακτικούς και στις 7 στους αναπληρωματικούς, δεν τηρείται η νομοθεσία για την ποσόστωση φύλων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας στην εφαρμογή των οποίων γίνεται ρητή αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 15.

Στον τρόπο συγκρότησης των τριμελών ΠΕΠΠΣ που σύμφωνα με το μεταβατικό άρθρο 62 γίνεται κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 μόνο σε ό,τι αφορά τη μη συμμετοχή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, έχουμε μη σύννομη διαδικασία για τα δύο μέλη, για τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και το διευθυντή/εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα δεν υπήρξε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται ρητά στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 62, δηλαδή έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία συγκρότησης.

Συμπερασματικά κατά τη συγκρότηση των ΠΕΠΠΣ έχουμε πιθανόν:

  • μη σύννομη και αδιαφανή διαδικασία διότι δεν υπήρξε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δύο μέλη της,
  • μη σύννομη σύνθεση λόγω μη τήρησης της ποσόστωσης φύλων στις 12 από τις 20 ΠΕΠΠΣ,
  • αδυναμία ενιαίας κρίσης τόσο κατά τη μοριοδότηση όσο και κατά τη συνέντευξη ιδιαίτερα στις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε επόμενο σημείωμα ίσως εξετάσουμε την κοινοβουλευτική περιπέτεια της σύνθεσης και του τρόπου συγκρότησης τόσο των ΠΕΠΠΣ όσο και των ΕΠΕΣ ως συμβουλίων αξιολόγησης και επιλογής του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >