fbpx

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας μεταβάλλονται οι προθεσμίες για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο συνταξιοδότησής τους.

Ο δικηγόρος-εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας επιμελείται ειδική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών για το νέο καθεστώς παραιτήσεων, τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις και τα εφάπαξ των εκπαιδευτικών.


Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με την ξαφνική απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μεταβάλει τις προθεσμίες εντός των οποίων οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Με το παλιότερο καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί υπέβαλλαν αιτήσεις παραίτησης το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου (1-10/4 κατ’ έτος). H ανάκληση της αίτησης παραίτησης εξακολουθεί να μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).

Η τροπολογία που αλλάζει το καθεστώς παραίτησης προβλέπει πλέον τα εξής:

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

Προβλέπεται παράλληλα ότι για τη φετινή σχολική χρονιά (2021) οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι και την πρώτη εργάσιμη μετά την πάροδο 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, ή μεταγενέστερα, οπότε εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Συνεπώς από τη δημοσίευση του νόμου και έως την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την παρέλευση 20 ημερών, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την παραίτησή τους με δικαίωμα ανάκλησης εντός ενός μήνα.

Δεδομένου ότι ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 17-Φεβ-2021 (4777/2021), η προθεσμία για φέτος είναι η 10η Μαρτίου. Συγκεκριμένα όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2020-2021, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 17-Φεβ-2021 έως και την Τετάρτη 10-Μαρτ-2021 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-Αυγ-2021.

Και φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της υποβολής των αιτήσεων παραίτησης και με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως συνέβη και το 2020 για πρώτη φορά.

Ισχύει λοιπόν και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών.

Οι απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Προσοχή: Ο χρόνος μέχρι τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι συντάξιμος. Συνεπώς το εκάστοτε απαιτούμενο όριο ηλικίας αρκεί να συμπληρώνεται μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ώστε να υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που συνταξιοδοτείται ως μητέρα/πατέρας ανήλικου τέκνου στα 56 και 9 μήνες (κατοχύρωση το 2011), εφόσον συμπληρώσει το όριο ηλικίας (56,9) τον Μάιο, δύναται να υποβάλει αίτηση 1-10 Φεβρουαρίου και να έχει έναρξη συνταξιοδότησης από 1 Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους.

Εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του στην υπηρεσία.

Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτήν δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.